Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Lạc mất ♥Tớ với cậu rồi vẫn chông chênh đâu đó trong đời . Tớ chỉ ước

 rằng cậu có thể khiến tớ tin tưởng vào thế giới này . Tuyệt


 vọng , cô đơn . Rồi sẽ trôi đi . Và bình yên rồi sẽ đến


Chỉ là cậu chẳng thể làm lòng tớ bình yên . Còn tình yêu thì


 vẫn chẳng thể cứu dỗi cuôc sống của tớ như tớ vẫn tưởng